Close

POLITYKA PRYWATNOŚCI
GOTRA MAŁGORZATA WITKOWSKA (gotra.pl)

1. Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Witkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem Lewa 46, 91-357 Łódź tel. 730 776 777, e-mail: sklep@gotra.pl, dalej ADO.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz postanowieniach obowiązującej u ADO Polityki Ochrony Danych Osobowych i niniejszej Polityki Prywatności.

3. ADO przetwarza dane osobowe swoich Klientów oraz ewentualnych Kontrahentów wyłącznie w następującym celu:

 • wykonywanie umów, których stroną jest Klient i którego dane dotyczą i związana z tym realizacja zamówień - Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • realizacja praw i obowiązków wynikających z umowy cywilnoprawnej o współpracy lub o świadczenie usług (m.in. kontakt z osobami upoważnionymi wskazanymi w umowie) - Art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO
 • dochodzenie roszczeń i praw - Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej - Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • monitoring siedzib ADO w celu zapewnienia bezpieczeństwa kontrahentom - Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

4. W ramach prowadzonej działalności ADO przetwarza następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania/adres prowadzonej działalności
 • adres e–mail
 • nr telefonu
 • adres do wysyłki/do korespondencji
 • nr NIP
 • wiek Klienta (konieczność weryfikacji pełnoletniości i zdolności do zawarcia umowy/złożenia zamówienia)

5. ADO podejmuje wszelkie konieczne działania oraz zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów i Kontrahentów.

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • organy publiczne w ramach wypełniania obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych i obowiązków podatkowych
 • podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w szczególności: dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, dostawcy usług księgowych, kadrowych, prawnych i doradczych, dostawcy towaru/zamówień

7. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Okres przechowywania danych osobowych kształtowany jest przez:

 • okres realizacji umowy
 • powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności: dochodzenie roszczeń (okres przedawnienia roszczeń), prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy), prowadzenie i archiwizacja akt osobowych (50 lat)
 • okres przechowywania nagrań z monitoringu – do 30 dni

9. Klienci i Kontrahenci mają następujące prawa związane z przetwarzaniem ich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
 • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, jeżeli zgoda była wymagana

10. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednocześnie podanie danych jest warunkiem skutecznej realizacji umowy/zamówienia.

11. W ramach działalności ADO nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie dochodzi do profilowania.


Close